Laki ja Perintä

Meillä on yli kahdenkymmenen vuoden kokemus yritystoiminnasta ja luoton hallinnasta sekä oikeudellisten toimeksiantojen hoitamisesta. Olemme erikoistuneet perintä-, sopimus-, rikos-, yhtiö- ja työoikeuteen.
Palvelemme sekä yrityksiä että yksityishenkilöitä ja olemme sitoutuneita toimimaan asiakkaan tavoitteiden ja toiveiden mukaisesti. Luottamussuhde on meille ensiarvoisen tärkeä.

Yritykset

Avustamme yrityksiä kattavasti liike juridiikan eri osa-alueilla sekä mahdollisten riitojen ratkaisuissa ja oikeudenkäynneissä. Tarjoamme yrityksille myös riskienhallintaa mm. sopimus-, yhtiö- ja vero-oikeudellisissa asioissa. Riippumattomina asiantuntijoina pystymme löytämään parhaan ratkaisun asiakkaan oikeudellisiin ongelmiin sekä auttamaan mahdollisten tulevien juridisten haasteiden ennakoinnissa.

Yksityishenkilöt

Huolehdimme asiakkaidemme eduista ja oikeuksista, huomioiden yksilölliset tarpeet ja toiveet. Hoidamme sopimus-, riita-, sekä perhe- ja perintö asiat. Rikosasioissa avustamme epäiltyä esitutkinnassa, oikeudenkäynnissä ja mahdollisessa muutoksen hakuprosessissa.

Missä toimimme?

Toimimme Espanjassa, Suomessa, Ruotsissa sekä Virossa. Yhteistyö verkostomme kattaa koko eu-alueen.

Ehdot & Hinnasto

Yleiset ehdot

Palvelut

Palvelemme sekä yrityksiä että yksityishenkilöitä.

Hinnoittelu

Hinnaston mukaiset kustannukset
Lakiasiaintoimistossamme noudatetaan tunti hinnoittelua, joka riippuu useista seikoista kuten käsiteltävän asian vaikeudesta ja kiireellisyydestä. Tuntiveloitus vaihtelee, alkaen 260 eurosta.
Tarkemman tunti veloituksen asiakas saa tietoonsa kysyttäessä alku neuvottelun jälkeen.
Tunti veloitukseemme lisätään 24% arvonlisävero. Hintoihin lisätään toimistollemme aiheutuneet muut kuin yleisluonteiset kulut, kuten esimerkiksi tuomioistuimen perimät maksut.
Mikäli asiakkaallamme on oikeusturva vakuutus ja kyseinen asia kuuluu sen piiriin, maksaa sekä asiakkaanamme oleva yksityishenkilö että yritys laskustamme vain omavastuuosuutensa – vakuutusehtojen tarkoittamassa laajuudessa. Selvitämme tarvittaessa oikeusturva vakuutuksen olemassaolon ja kattavuuden sekä haemme asiaa koskevan päätöksen vakuutusyhtiöltä.
Oikeusapu lain mukaista oikeusapua annettaessa sovelletaan oikeusavun palkkio perusteista annettua asetusta. Selvitämme tarvittaessa mahdollisuuden oikeusapuun ja avustamme oikeusapu päätöksen hakemisessa.
Palkkion määräytyy tuloksen perusteella
Milloin erityistä aihetta on, voidaan ennakolta sopia palkkio määrä osaksi siitä, mitä tehtävällä päämiehelle saavutetaan (pactum de quota litis), tai tehdä sopimus erityisen hyvityksen suorittamisesta asianajotoimistolle siinä tapauksessa, että tarkoitettu tulos saavutetaan (pactum de palmario).
Asian erityinen merkitys korotus perusteena
Milloin toimistomme vastuu on tavallista tuntuvasti suurempi joko sen johdosta, että kysymyksessä on huomattava taloudellinen etuus, tahi siitä syystä, että asialla muutoin on erityinen merkitys päämiehelle, voidaan nämä seikat ottaa huomioon palkkiota korottavina perusteina.
Vaikeissa oloissa ja kiireellisenä hoidettavat asiat
Palkkiota korotetaan, mikäli tehtävä on suoritettava säännönmukaisen työajan ulkopuolella, vieraalla kielellä tai ulkomailla, poikkeavissa olosuhteissa taikka toimistostamme riippumattomasta syystä erityisen kiireellisenä.
Ennakkomaksut
Ennakkomaksu kulujen sekä palkkion suoritukseksi veloitetaan, milloin siitä on tehtävää vastaanottaessa sovittu tai sitä on muutoin olosuhteisiin nähden pidettävä asianmukaisena.
Suoranaiset kulut: Oman auton käyttö, majoituskulut ja päiväraha
Palkkion lisäksi veloitetaan erikseen asiasta aiheutuneet suoranaiset kulut. Oman auton käyttökustannukset ja päiväraha veloitetaan verohallituksen antamien ohjeiden mukaan.

Hinnasto

■ Alkuneuvottelu veloitukseton

■ Puhelinneuvottelu 80€

■ Neuvottelu / asian hoito toimistolla, asiaan perehtyminen 260€/h

■ Neuvottelu / asian hoito toimiston ulkopuolella matkaan kuluviin aikoihin, alle 2 tuntia 490€/h

■ Seuraavat alkavat tunnit 260€

Asiakirjojen laadinta ym.

■ Avioehtosopimus, testamentti 350€

■ Lahjakirja veroilmoituksineen 350€

■ Muu kauppa- tai luovutuskirja 350€

■ Velkakirjan laatiminen 350€

■ Avioerohakemus, puolisoiden yhteinen hakemus 490€

■ Avioerohakemus, toisen puolison hakemus 490€

■ Tiedoksiannot toiselle osapuolelle 450€/osapuoli

Yhtiöoikeus

■ Osake- / avoin- / kommandiittiyhtiö, perustamisasiakirjat, rekisteröinti-ilmoitukset 1.500€ sis rekisteröinnit kaupparekisteriin kaikissa euroopan maissa.

■ Yhtiöjärjestyksen tai -sopimuksen muutos, asiakirjojen laatiminen ja rekisteröinnit 550€

■ Yhtiöoikeudelliset toimeksiannot, kuten osakepääoman muutokset tuntiveloitus 260€

Muiden asioiden hoito määrätään asian ja edun, työmäärän ja etuuden arvon mukaan.

Oikeudenkäynti

Alioikeus

■ Haastehakemuksen ja oikeudenkäynti kirjelmän laatiminen ja niihin liittyvät valmistelevat toimet

veloitetaan pääosin käytetyn ajan mukaan; tuntiveloitus 260€

Valitustuomioistuin

■ Asian hoitamisessa valitustuomioistuimessa sovelletaan kohtaa: Alioikeus

■ Uutena asiana hoidettaessa 900€

Korkein oikeus

■ Valituslupa ja valitus; sovelletaan kohtaa: Alioikeus

Maksuvalvonta

1. Toimeksiantaja valtuuttaa tai määräämänsä tahon suorittamaan kaiken sovitun ja  kyseessä olevan maksuvalvonnan sekä toimeksiannon hoitamiseksi tarvittavat toimenpiteet.

2. Toimeksiantaja on velvollinen viivytyksettä ja pyydetyssä ajassa toimittamaan kaikki valtakirjat, muut asiakirjat ja tiedot, joita toimeksiannon hoitaminen edellyttää sekä ilmoittamaan välittömästi kaikista muutoksista toimeksiannon hoitamiseen liittyvissä asiakirjoissa ja tiedoissa.

3. Toimeksiantaja vastaa antamiensa tietojen ja asiakirjojen riittävyydestä, oikeellisuudesta sekä toimeksiannon oikeudellisesta perusteesta. Toimeksiantaja vastaa kaikesta vahingosta, kuluista ja menetetyistä palkkioista, joita virheellisen tai puutteellisen tiedon tai asiakirjan käyttö toimeksiannon hoidossa tai palvelun tuottamisessa aiheuttaa Toimeksiottajalla tai Toimeksiantajalle itselleen.

4. Toimeksiottajalla on oikeus olla vastaanottamatta sille tarjottua toimeksiantoa sekä myöhemmin keskeyttää toimenpiteet tai lopettaa asian käsittely ja palauttaa asia Toimeksiantajalle. Toimeksiantajalle on tällöin kerrottava kieltäytymisen tai keskeyttämisen syyt.

5. Toimeksiottaja tilittää haltuunsa saamat Toimeksiantajan varat ilman aiheetonta viivästystä Toimeksiantajalle ja ilmoittaa lisäksi pyydettäessä kaikista toimeksiantoihin liittyvistä suorituksista ja vähennyksistä. Haltuunsa saamista varoista Toimeksiottajalla on oikeus vähentää kertyneet kulut ja palkkiot viivästyskorkoineen ja laskutus maksuineen.

6. Palkkiot ja maksut määräytyvät näiden sopimusehtojen ja voimassaolevan erillisen hinnaston mukaisesti. Toimeksiottaja pidättää oikeuden muuttaa hinnastoaan. Hintoihin lisätään kulloinkin voimassaoleva maakohtainen arvonlisävero. Mikäli Toimeksiantajalla ei ole alv-vähennysoikeutta tai Toimeksiantajan alv-vähennysoikeus lakkaa, tulee hänen ilmoittaa siitä Toimeksiottajalle. Hinnaston muutoksista on Toimeksiottaja velvollinen kirjallisesti ilmoittamaan Toimeksiantajalle vähintään kuukautta ennen sen voimaan tulemista. Uutta hinnastoa sovelletaan myös jo vireillä oleviin toimeksiantoihin hinnaston muutoksen jälkeen tehtäviin toimenpiteisiin. Mahdollinen vuosisopimusmaksu laskutetaan vuosittain etukäteen.

7. Toimeksiottajalla on oikeus kuitata haltuunsa saamistaan Toimeksiantajalle kuuluvista varoista toimeksiantojen hoitamisesta aiheutuneet Toimeksiantajan maksettavaksi kuuluvat kulut ja palkkiot sekä vuosimaksu arvonlisäveroineen. Kuittausoikeus on olemassa myös eri palveluiden välillä.

8. Toimeksiottajalla on välittömästi oikeus lisätä palveluhinnaston mukaisiin palkkioihin ja maksuihin lainsäädännöstä ja viranomais-määräyksestä johtuvat uudet tai korotetut maksut ja kulut sekä postituskulut, joko Suomessa tai muussa maassa.

9. Toimeksiottajalla on oikeus veloittaa Toimeksiantajalta asiassa mahdollisesti tuomituille oikeudenkäyntikuluille ja muille kertyneille kuluille korko varojen tilitys päivään asti laskettuna. Asiassa mahdollisesti tuomitut oikeudenkäyntikulut, jotka jäävät Toimeksiottajalle Toimeksiantajan asiamiehenä, sekä edellä mainitun korko, saadaan myös vähentää tilitettävistä varoista.

10. Toimeksiottajalla on oikeus vaatia Toimeksiantajalta ennakkomaksua katsoessaan sen aiheelliseksi riippumatta toimeksiannon hoitamisen vaiheista. Ennakko voidaan veloittaa myös haltuun saaduista Toimeksiantajan varoista.

11. Palvelun hinnan perustuessa toimeksiantojen määrään, sopimuksen kestoon tai yksinoikeuteen sopimuskaudella, on Toimeksiottajalla oikeus periä Toimeksiantajalta sovittua hintaa korkeampi hinta ja palvelun perustamiskulut, jos toteutunut toimeksiantojen määrä on olennaisesti ilmoitettua pienempi (vähemmän kuin 25 %) tai sopimuksen kesto tai sovittu yksinoikeus ei toteudu. Korkeampi hinta voidaan veloittaa takautuvasti koko siltä ajalta kuin määrä on ollut olennaisesti alentunut tai sopimus on ollut voimassa tai yksinoikeus on ollut olemassa. Korkeampi hinta määräytyy palvelujen alentamattoman normaali hinnaston mukaan.

12. Toimeksiantajan päättäessä yhteistyön kesken sopimuskauden Toimeksiottajasta johtumattomasta syystä tai jättäessään sopimusaikana palvelun käyttämättä sopimuksen mukaisessa laajuudessa, on Toimeksiottajalla oikeus irtisanoa sopimus päättymään välittömästi ja veloittaa palvelun perustamiskulut sekä saada korvaus sopimuksen ennenaikaisen päättämisen johdosta. Korvauksen määrä on alentamattoman normaali hinnaston mukaan laskettu kokonaisveloitus sopimuskauden loppuun laskettuna toteutuneilla tai sovituilla toimeksiantomäärillä siitä riippuen kumpi on suurempi.

13. Toimeksiottajalla on oikeus laskuttaa hinnaston mukaiset palkkiot tehdyistä toimenpiteistä sekä toimenpiteistä aiheutuneet kulut soveltamallaan laskutusvälillä toimenpiteiden tultua suoritetuksi.

Toimeksiottajan lähettämissä laskuissa maksuaika on 14 päivää ja viivästyskorko 16 % eräpäivästä maksupäivään. Toimeksiantaja sitoutuu korvaamaan maksun viivästymisestä aiheutuneet kulut.

14. Niihin palvelu muotoihin, joihin Toimeksiottaja on luonut internet/sähköisen integraation tai yhteyden Toimeksiantajien käytettäväksi Toimeksiantaja luovuttaa Toimeksiantajalle tarvittavat käyttäjätunnukset. Toimeksiantaja on vastuussa kaikista toimenpiteistä, jotka tehdään Toimeksiantajalle luovutettujen käyttäjätunnusten avulla. Toimeksiottajalla on oikeus sulkea käyttäjätunnukset välittömästi sopimuksen päättymisen yhteydessä, havaitessaan käyttäjätunnusten joutuneen ulkopuolisen haltuun tai havaitessaan tunnusten sopimuksen vastaisen käytön.

15. Toimeksiantajalla on oikeus saada yleisluonteista oikeudellista puhelinneuvontaa toimeksiantoon liittyvissä asioissa ja raportoinnin vireillä oleviin toimeksiantoihin liittyen.

16. Toimeksiottaja ei anna takuuta tai vastaa palvelun onnistumisesta. Onnistumisesta tai lopputuloksesta mahdollisesti esitetyt arviot perustuvat kokemukseen ja tietoon, eivätkä niiden perusteella tehdyt arviot onnistumisesta ole sitovia.

17. Toimeksiottajalla on  aina oikeus vaatia maksuja Toimeksiantajalta, kuluja ja palkkioita korkoineen ja pitää maksetut määrät itsellään ilman, että sillä olisi vaikutusta hinnaston mukaisiin veloituksiin.

18. Palvelu muodoissa kaikki raportointi tapahtuu sähköisesti tai sähköpostin välityksellä. Toimeksiantaja vastaa tarvittavan yhteytensä toimivuudesta sekä ylläpidosta aiheutuvista kustannuksista. Toimeksiottaja ei vastaa Toimeksiantajasta tai kolmansista johtuvista käyttökatkoksista.

19. Mikäli Toimeksiantaja ei suorita erääntyneitä maksujaan Toimeksiottajalle, tai mikäli Toimeksiantaja laiminlyö tarpeellisten tietojen antamisen, antaa vääriä tietoja toimeksiannoista tai toiminnastaan, muulla tavalla olennaisesti rikkoo sopimuksen mukaisia velvollisuuksiaan, tai mikäli sopimuksen noudattaminen Toimeksiantajan puolella olevasta syystä olennaisesti vaarantuu, on Toimeksiottajalla oikeus välittömästi purkaa tämä sopimus ja laskuttaa kaikki saatavansa Toimeksiantajalta. Sama on voimassa, jos käy ilmi, että Toimeksiantaja harjoittaa eettisesti, moraalisesti tai laillisesti kyseenalaista liiketoimintaa.

20. Mikäli Toimeksiantaja laiminlyö tämän sopimuksen mukaisen velvollisuutensa on Toimeksiottajalla oikeus keskeyttää aloittamansa toimenpiteet joko kokonaan tai osittain ja oikeus laskuttaa Toimeksiantajalta keskeytys hetkeen mennessä aiheutuneet kulut ja palkkiot. Jos Toimeksiantaja ei maksa palvelukohtaista laskua, on Toimeksiottajalla oikeus keskeyttää myös muiden sovittujen palveluiden antaminen Toimeksiantajalle. Toimeksiottajan keskeytyksestä johtuva oikeus pidättyä kaikista toimenpiteistä jatkuu siihen saakka kunnes Toimeksiantaja on hoitanut sopimuksen mukaiset velvoitteensa. Keskeytysoikeuden käyttö ei poista oikeutta purkaa sopimusta.

21. Toimeksiottajalla on sopimuksen päättyessä päättymis tavasta riippumatta oikeutettu hoitamaan loppuun vireillä olevat toimeksiannot. Toimeksiottajalla on oikeus laskuttaa kaikki avoimet saatavansa sopimuskauden päättyessä.

22. Toimeksiottajalla ei vastaa vahingosta tai seuraamuksista, jotka ovat suoraan tai välillisesti riippuvaisia viranomaisten toimenpiteistä, lakoista, sodista tai muusta sen vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella olevasta seikasta tai jonka estäminen edellyttäisi taloudellisesti tai muutoin kohtuuttomia toimenpiteitä verrattuna syntyvään vahinkoon (force majeure).

23. Toimeksiottajalla ei missään tilanteessa ole korvausvelvollinen välillisistä vahingoista riippumatta vahingon tai menetyksen laadusta ja syystä.

24. Toimeksiottajalla on oikeus säilyttää kopiot eri palvelu muodoista kertyvistä Toimeksiantajan toimeksianto tiedoista sekä käyttää, hyödyntää ja muutoin käsitellä muussa liiketoiminnassaan Toimeksiantajan toimeksiantojen hoitamisen yhteydessä kertyvää tietoa Toimeksiantajan asiakkaiden maksukäyttäytymisestä. Tiedon käsittelyssä, säilyttämisessä ja hyödyntämisessä noudatetaan voimassaolevan maakohtaisia lainsäädännön määräyksiä.

25. Toimeksiottajalla on oikeus pitää itse tuottamansa aineisto luovuttamattomana hallussaan kunnes Toimeksiantaja on suorittanut kaikki Toimeksiantajalle olevat saatavat korkoineen ja kuluineen.

26. Toimeksiottajalla on oikeus siirtää tämä sopimus oikeuksineen ja velvollisuuksineen kolmannelle osapuolelle.

27. Toimeksiottajalla on oikeus käyttää alihankkijoita tämän sopimuksen mukaisia palveluita tuottaessaan. Toimeksiottaja vastaa alihankkijoidensa suorittamasta työstä kuten omastaan, ellei erityisehdoissa tai muutoin toisin sovita.

28. Toimeksiantaja vastaa ja vakuuttaa, että kaikki toimeksiannon hoitamiseksi toimitettava tieto on sellaista, että sitä voidaan rajoituksitta käyttää toimeksiannon hoitamisessa, ellei Toimeksiantaja toisin kirjallisesti ilmoita toimitettavan tiedon yhteydessä.

29. Osapuolet sitoutuvat pitämään salassa tietoonsa tulleet toistensa liikesalaisuudet ja luottamukselliset tiedot. Lain edellyttäessä tiedon luovuttamista viranomaisille, on osapuolella oikeus tiedon luovuttamiseen.

30. Toimeksiantaja on velvollinen välittömästi ilmoittamaan Toimeksiottajalla kaikki omistusmuutokset, yhtiö muotoaan, yhtiön nimeä, yhtiön olemassaoloa, avoimen ja kommandiittiyhtiön yhtiömiehiä koskevat muutokset sekä yhtiön asettamisen selvitystilaan tai konkurssiin.

31. Kaikki immateriaali- ja omistusoikeudet palveluiden luovutuksen yhteydessä syntyneisiin ja/tai luovutettuun materiaaliin sen laadusta riippumatta kuuluvat yksinomaan Toimeksiottajalle tai kolmannelle osapuolelle. Toimeksiantajalla on edellä mainittuun materiaaliin rajoitettu, ei-yksinomainen ja ei-siirrettävä käyttöoikeus. Käyttöoikeutta ei voi ilman kirjallista suostumusta siirtää.

32. Toimeksiottajalla on oikeus kehittää ja muuttaa palveluidensa sisältöä ilman Toimeksiantajan suostumusta edellyttäen, että palveluiden perustoiminta ei olennaisesti muutu. Muuttuneesta lainsäädännöstä tai viranomaismääräyksistä johtuva palveluiden olennainen muuttaminen oikeuttaa Toimeksiantajan irtisanomaan sopimuksen välittömästi. Kummallakaan osapuolella ei ole tässä tilanteessa velvollisuutta maksaa korvausta toisilleen miltään osin.

33. Toimeksiottajalla on oikeus yksipuolisesti muuttaa näitä sopimusehtoja. Muutoksesta on ilmoitettava Toimeksiantajalle kirjallisesti vähintään kuukausi ennen muutoksen voimaantuloa. Mikäli sopimus muutokset ovat Toimeksiantajan kannalta olennaisia, Toimeksiantajalla on oikeus irtisanoa sopimus päättymään muutosten voimaan tullessa. Sopimus muutokset tulevat Toimeksiantajaa sitovaksi, mikäli Toimeksiantaja ei irtisano tätä Sopimusta kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa muutosta koskevasta ilmoituksesta.

34. Sopimusta koskevat kirjalliset ilmoitukset tulee osapuolien lähettää viimeiseen tiedossa olevaan vastapuolen osoitteeseen.

35. Reklamaatiot yksittäiseen toimeksiantoon liittyen on tehtävä reklamaatio-oikeuden menettämisen uhalla 30 päivän kuluessa siitä kun toimeksianto on lopetettu ja Toimeksiantaja on saanut tästä tiedon tai tieto on ollut Toimeksiantajan saatavilla.

36. Tämän sopimuksen sisältöä, tulkintaa sekä siihen perustuvia maksu suorituksia koskevat mahdolliset erimielisyydet on pyrittävä ensisijaisesti ratkaisemaan neuvotteluilla. Jos neuvottelut eivät johda tulokseen, ratkaistaan erimielisyydet yhden välimiehen muodostamassa välimiesmenettelyssä Toimeksiottajan määräämässä maassa.

Riitaisuudet ratkaistaan toiminnan toteuttavan maan lain mukaan huomioimatta laissa mahdollisesti olevia lain valinta säännöksiä. Kummallakin osapuolella on oikeus vaatia asia ratkaistavaksi edellä mainitun maan alioikeudessa.

Mikäli erimielisyydestä on kyse alle 10.000 euron saatavasta tai kyseessä on sopimuksesta johtuva laskusaatava ei asiaa voi riitauttaa.